Cookie- og privatlivspolitik hos Agile Business Academy

(In English below)

Introduktion
Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Hjemmesiden anvender "cookies", som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering


Der er ingen annoncer og heller ingen tredjepartsannoncering på vores website.

PERSONOPLYSNINGER

Generelt
Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden som fx at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i en konkurrence/undersøgelse, registrerer dig som ny bruger/abonnent eller ved øvrig brug af services eller køb via vores hjemmeside.

Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det sker typisk i forbindelse med, at du opretter et login eller ved køb på siden.

Sikkerhed
Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have mest relevans for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere dig de services, du har efterspurgt, som fx at modtage nyhedsbreve. Derudover anvender vi oplysningerne til at optimere og forbedre vores services og indhold.

Periode for opbevaring
Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen er og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang oplysningerne er kendt, og såfremt vi benytter os af tredjeparter. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies ovenfor. Oplysningerne bliver anvendt til målrettet annoncering.

Vi benytter derudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: hello@agilebusinessacademy.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Agil Procesforbedring
Strandvejen 16C, 2. th
2100 København Ø
Telefon: 
+45 36 16 77 02
E-mail: henrik@agil-procesforbedring.dk

Cookie policy

Introduction

When you visit our website, information about you is collected, which is used to customize and improve our content. If you do not want information about yourself to be collected, you should delete your cookies and refrain from further use of the website. In the sections below, we have elaborated on what kind of information is collected, their purpose and which third parties have access to it.


Cookies

The website uses "cookies", which is a text file that is stored on your computer, mobile etc. similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics and targeting ads. However, cookies may not contain malicious code such as viruses.


There are no ads and no third-party advertising on our website.PERSONAL INFORMATION


In general

Personal information is all kinds of information that to some extent can be attributed to you. When you use our website, we collect and process a number of such information. It happens e.g. by ordinary interactions on the website, such as that you sign up for our newsletter, participate in a competition/survey, register as a new user/subscriber or by other use of services or purchases via our website.


We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographical location, and which pages you click on. To the extent that you yourself give explicit consent and enter the information yourself, we also process Name, telephone number, e-mail, address and payment information. This typically happens in connection with you creating a login or when purchasing on the site.


Security

We process your personal data securely and confidentially in accordance with applicable law, including the Personal Data Ordinance and the Data Protection Act.


Your information will only be used for the purpose for which it was collected and will be deleted when that purpose has been fulfilled or is no longer relevant.


We have taken technical and organizational measures against your information being accidentally or illegally deleted, published, lost, degraded or come to the knowledge of unauthorized persons, misused or otherwise processed in violation of the law.


Purpose

The information is used to identify you as a user and show you the ads that will be most relevant to you, to register your purchases and payments, as well as to be able to provide you with the services you have requested, such as receiving newsletters. In addition, we use the information to optimize and improve our services and content.


Period of storage

We retain information for the period permitted by law and we delete it when it is no longer needed or relevant. The period depends on the nature of the information and the background for storage. It is therefore not possible to provide a general time frame for when information is deleted.


Disclosure of information

Data about your use of the website, which ads you receive and possibly clicks, geographical location, gender and age segment, etc. passed on to third parties to the extent that the information is known and if we use third parties. You can see which third parties are involved in the section on Cookies above. The information is used for targeted advertising.


In addition, we use a number of third parties for the storage and processing of data. These process information solely on our behalf and may not use it for their own purposes.


Disclosure of personal information such as name and e-mail, etc. will only happen if you give your consent. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.


Insights and complaints

You have the right to be informed of the personal data we process about you in a standard format (data portability). You can also object to the use of the information at any time. You can also revoke your consent for information about you to be processed. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Inquiries about this can be made to: hello@agilebusinessacademy.dk. If you want to complain about our processing of your personal data, you also have the opportunity to contact the Danish Data Protection Agency.


If you no longer wish us to process your personal data, or to restrict the processing of your personal data, you can also send us a request to the above e-mail address.The website is owned and published by:


Agile Process Forbedrinhg

Strandvejen 16C, 2. th.

DK-2100 Copenhagen Ø


Phone: +45 36 16 77 02

E-mail: henrik@agil-procesforbedring.dk